Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

HƯU

   Hưu đâu phải " chết lâm sàng"
Hưu là sống thật, đàng hoàng sạch thơm
   Hưu đâu phải " chết chưa chôn"
Hưu là đang sống đẹp hơn mỗi ngày
   Bởi vì từ trước đến nay
Có ai tham nhũng những ngày nghỉ hưu ?
   Chẳng hề lãng phí chi nhiều
Còn đâu quyền nữa mà tiêu tiền chùa
   Hưu đâu phải là phế thừa
Vẫn còn có ích sớm trưa cho đời
   Chỉ mong sống khỏe, sống vui
Cùng làm điều thiện với người gần xa
   Nhiều người vẫn vác tù và
Không lương phục vụ cho bà con dân
   Hưu đâu đồng nghĩa tàn xuân
Vẫn yêu nếu thấy mình cần lứa đôi
   Yêu cho cuộc sống thêm tươi
Bởi yêu để trở thành người sống lâu.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com

TRỜI ĐẦY

   Khi đương chức làm ngoại giao
Hưu làm thơ phú tào lao đỡ buồn
   Thấy điều hay, dở nói luôn
Thế là thơ cứ chẩy tuôn ào ào
   Chẳng mơ đạt nghệ thuật cao
Nôm na,mộc mạc dễ vào lòng dân
   Tặng ai cùng mối quan tâm
Vừa làm vừa học dần dần lên tay
   Nhiều người cổ vũ khen hay
Vợ chê bảo bị trời đầy làm thơ
   Suốt ngày tỉnh tỉnh, mơ mơ
Đam mê thơ quá thờ ơ việc nhà
   Không tài giỏi như người ta
Chỉ làm đầy tớ để mà giầu to
   Bán thơ không được thì cho
Đến nay cũng đã đầy kho thơ rồi
   Cuộc đời vẫn đẹp, vẫn tươi
Không tham, không nhũng mọi người không khinh.

Nguyễn văn Thọ, 0902294881
nguyen_tho1939@yahoo.com