Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

Tác giả NGUYỄN VĂN THỌ

ĐOÀN KẾT
( Đăng trong Thông tin nội bộ Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội số tháng 3/2013)

Càng công bằng càng tăng đoàn kết
Hết bất công thì hết bất bình
Trên càng liêm khiết công minh
Dưới càng kính phục tự mình làm theo
Lợi ích nhóm là điều nguy hại
Có thể gây phá hoại tan hoang
Sai lầm phải sửa đàng hoàng
Hứa và làm thật dân càng tin yêu.
( Nhân ngày Hội đoàn kết toàn dân tháng 11/2014)

Nguyễn Văn Thọ, 0902294881