Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Tác giả Nguyễn Khắc Chấn


ÁNH SÁNG KHÔNG TẮT

(Nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần)

Trăm linh ba tuổi mới  lìa đời
Dốc trọn tâm đức trổ hết tài
Đánh đuổi thực dân, giành đất nước
Đập tan đế quốc, giữ bầu trời
Anh hùng dân tộc so tiền bối
Danh tướng nhân gian sánh hiện thời
Văn võ kiêm toàn, ngôi sao sáng
Hào quang lan tỏa khắp muôn nơi.

Ngày 07/10/2013
Nguyễn Khắc Chấn.